Pouczenie o odstąpieniu od umowy

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU PRZEZ KONSUMENTA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


Prawo odstąpienia od umowy

1. Do zwrotu zakupionego, nieużywanego towaru jest uprawniony wyłącznie nabywca towaru będący jednocześnie konsumentem, który skorzysta
z prawa do odstąpienia od umowy.
2. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (definicja legalna zawarta w art. 221 Kodeksu cywilnego).
3. [ prawo odstąpienia od umowy ] Nabywca towaru będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 (czternastu) dni od doręczenia mu przesyłki z towarem (dnia wydania towaru konsumentowi), bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2004 r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014r., poz. 827). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
4. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy konsument musi poinformować MONTAX Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Milenijna nr 9, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, telefon: 95 752 43 98, faks: 95 752 43 99, adres e-mail: info@montax.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego do pobrania na stronie internetowej www.montax.pl, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres info@montax.pl. Jeżeli konsument skorzysta z tej możliwości, MONTAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyśle konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy MONTAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MONTAX Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym MONTAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została poinformowana o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. MONTAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz MONTAX Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, na adres siedziby: MONTAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Milenijna nr 9, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym konsument poinformował MONTAX Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 (czternastu) dni.
8. MONTAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ponosi koszty zwrotu rzeczy.
9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.