Regulamin i ważne informacje

Spis treści

  • 1. Postanowienia ogólne
  • 2. Składanie zamówienia
  • 3. Dostawa towaru i płatność
  • 4. Realizacja zamówienia
  • 5. Gwarancje i reklamacje
  • 6. Warunki zwrotu zakupionego towaru
  • 7. Ochrona danych osobowych
  • 8. Postanowienia końcowe

REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem sklepu internetowego działającego na stronie internetowej www.montax.com.pl jest MONTAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, Aleja Milenijna nr 9, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, numer KRS 0000284522 (Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), NIP 5993014397, REGON 080185684.
1.2 Umowy sprzedaży zawierane przez konsumentów w wyniku zakupu towarów w sklepie internetowym www.montax.com.pl stanowią tzw. umowy zawierane na odległość w rozumieniu art. 2 pkt.1) Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014r., poz. 827).
1.3 Oferta sklepu internetowego MONTAX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością skierowana jest zarówno do klientów hurtowych jak i detalicznych,
w tym do konsumentów.
1.4 Oferta obowiązuje wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5 Umowa sprzedaży towarów jest zawierana zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
1.6 Regulamin jest publikowany na stronie sklepu internetowego: www.montax.pl
1.7 Kupujący staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej na podstawie art. 589 Kodeksu cywilnego).
1.8 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego,
w tym w szczególności:
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw 1964r. nr 16, poz. 93 z dalszymi zmianami);
- Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014r., poz. 827);
- Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw 2002r., nr 141, poz. 1146 z dalszymi zmianami);
- Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dziennik Ustaw 2002r., nr 144, poz. 1204).
1.9 O ile postanowienia niniejszego regulaminu okażą się mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów ( Dz.U. 2014r., poz. 827 ), są one nieważne z mocy prawa ( art. 7 ustawy ), a w ich miejsce stosuje się przepisy wyżej wskazanej ustawy.
1.10 Niniejszym regulaminem MONTAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wypełnia obowiązki informacyjne wobec konsumentów, wynikające z art. 8 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014r., poz. 827).

§ 2. Składanie zamówienia

2.1 Warunkiem realizacji zamówienia w sklepie internetowym jest podanie przez zamawiającego (nabywcę towaru) poprawnych i kompletnych wymaganych danych w formularzu zamówienia, wypełnianym na stronie internetowej www.montax.pl. Formularz zamówienia jest również udostępniony w formie pliku do pobrania na stronie internetowej www.montax.pl
2.2 Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez:
- sklep internetowy, w trybie wypełnienia formularza on-line,
- e-mail: info@montax.pl
- faksem na numer: + 48 95 752 43 99
- telefonicznie na numer + 48 95 752 43 98
2.3 Wybór towaru następuje poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka“ znajdującego się przy każdym produkcie prezentowanym na stronie internetowej. Towar zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku, a system przechodzi do zawartości koszyka, gdzie można zmienić ilość sztuk danego towaru wpisując żądaną ilość i wybierając opcję „Odśwież zawartość koszyka“.
2.4 W celu sfinalizowania zakupów należy wybrać opcję „Dalej“. System przechodzi do kolejnego kroku koszyka - „Dane Klienta“. W tym momencie Klient może:
a) wybrać opcję logowania, jeśli już posiada założone konto w sklepie internetowym; po wpisaniu zarejestrowanego adresu e-mail oraz hasła może przejść do kolejnego kroku klikając przycisk „Zaloguj”.
b) jeżeli zamawiający (nabywca towaru) jest nowym klientem, może kontynuować składanie zamówienia klikając przycisk „Zarejestruj się“. Nastąpi wtenczas przekierowanie do „Formularza z danymi Klienta“, który należy poprawnie wypełnić wszystkimi wymaganymi danymi. Pola oznaczone gwiazdką
są polami obowiązkowymi do wypełnienia. Na tym etapie zamawiający (nabywca towaru) może wybrać zakup bez zakładania konta, podając niezbędne dane do wysyłki lub może założyć konto podając niezbędne dane do wysyłki oraz swoje jedno, niepowtarzalne hasło. Po założeniu konta dane zamawiającego (nabywcy towaru) są automatycznie zapisywane w systemie sklepu, co ułatwia dokonywanie zakupów kolejnym razem. Zamawiający (nabywca towaru), który nie założył konta ma pełną możliwość dokonania zakupu przy kolejnych zakupach w sklepie internetowym, będzie jednak zobowiązany za każdym razem wypełnić w całości „Formularz z danymi Klienta“.
2.5 Po wypełnieniu „Formularza z danymi Klienta“, aby dokonać zakupu towarów należy wcisnąć przycisk „Dalej“ w celu przejścia do kolejnego kroku: „Adres dostawy“. Na tym etapie zamawiający (nabywca towaru) może zmienić podany wcześniej w „Formularzu z danymi Klienta“ adres dostawy towaru, wciskając przycisk „Zmień adres dostawy“. Klient może również podać adres wysyłki inny niż podany wcześniej w „Formularzu z danymi Klienta“, jeżeli chce aby towar został dostarczony na inny adres. W celu kontynuowania składania zamówienia należy wcisnąć przycisk „Dalej“.
2.6 Kolejnym krokiem w ramach zamawiania towaru jest „Forma zapłaty“. Na tym etapie zamawiający (nabywca towaru) może wybrać jedną z trzech form płatności za towar:
- proforma,
- płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze towaru (zapłata listonoszowi lub kurierowi przy odbiorze przesyłki),
- przelew bankowy
- PayPal.
2.7 W celu podsumowania zamówienia należy wcisnąć przycisk „Dalej“.
2.8 Ostatnim krokiem w ramach zamawiania towaru jest „Podsumowanie“, gdzie wyświetla się całość składanego zamówienia. W celu ostatecznego potwierdzenia oraz wysłania zamówienia należy wcisnąć przycisk „Wyślij zamówienie“. System wysyła wiadomość e-mail na podany adres mailowy zamawiającego (nabywcy towaru) z potwierdzeniem zamówienia towaru, całkowitej wartości brutto zamówienia oraz kwoty brutto kosztów dostawy towaru.
2.9 Umowa sprzedaży towaru jest zawarta w momencie otrzymania przez MONTAX Spółkę z o.o. wiadomości e–mail wysłanej przez nabywcę towaru, stanowiącej prawidłowo i kompletnie złożone zamówienie towaru (chwila złożenia oświadczenia nabywcy towaru o przyjęciu oferty - artykuł 70 § 1 Kodeksu cywilnego).
2.10 Umowa sprzedaży towaru jest zawarta w siedzibie MONTAX Spółki z o.o. jako miejscu otrzymania przez MONTAX Spółkę z o.o. wiadomości e-mail wysłanej przez nabywcę, stanowiącej prawidłowo i kompletnie złożone zamówienie towaru (miejsce złożenia oświadczenia nabywcy towaru o przyjęciu oferty – artykuł 70 § 2 Kodeksu cywilnego).

§ 3. Dostawa towaru i płatność

3.1 Ceny towaru są podane w wartościach netto (bez podatku od towarów i usług) i brutto (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług).
3.2 Ceny są cenami jednostkowymi (za jednostkę miary, np. za jedną sztukę, za jedno opakowanie).
3.3 Ceny znajdujące się przy oferowanych produktach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki, które są podawane oddzielnie podczas dokonywania zamówienia towaru.
3.4 Faktura VAT wystawiana jest do każdego zamówienia i wysyłana wraz z przesyłką.
3.5 Podczas dokonywania przedpłaty należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na rachunek bankowy MONTAX Spółki z o.o.
w banku Alior S.A. o numerze: 24 2490 0005 0000 4530 2315 2192
3.6 Na poleceniu przelewu należy podać numer faktury proforma, względnie numer i datę zamówienia wskazane na potwierdzeniu złożenia zamówienia, przysyłanym zamawiającemu (nabywcy towaru) drogą mailową.
3.7 W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje należność gotówką po dostarczeniu towaru.

§ 4. Realizacja zamówienia

4.1 Po złożeniu zamówienia zamawiający (nabywca towaru) otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą jego złożenie w sposób prawidłowy i kompletny.
4.2 Czas realizacji zamówienia wynosi 5 (pięć) dni. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w tym terminie MONTAX Spółka z o.o. poinformuje o tym nabywcę towaru, któremu przysługuje w takiej sytuacji prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.
4.3 MONTAX Spółka z o.o. jako sprzedający zastrzega możliwość wydłużenia deklarowanego terminu dostawy towaru ze względu na niezależne, obiektywne okoliczności w postaci siły wyższej / vis maior (w rozumieniu prawnym tego pojęcia: zdarzenie przyszłe którego nie da się przewidzieć
i którego skutkom nie da się zapobiec, np.: klęski żywiołowe, strajki i protesty społeczne, kataklizmy, działania wojenne w kraju itp.), uniemożliwiające dostawę w zadeklarowanym terminie.
MONTAX Spółka z o.o. niezwłocznie po ustąpieniu siły wyższej poinformuje nabywcę towaru o wznowieniu dostawy towaru i nowym terminie dostawy zamówionego towaru. Powyższe przesunięcie (opóźnienie) terminu dostawy towaru nie stanowi podstawy roszczenia o obniżenie uzgodnionej.
Zamawiającemu przysługuje w sytuacji opóźnienia terminu dostawy prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.
4.4 Nabywca ma prawo odwołać (anulować) zamówienie lub zmienić zakres zamówienia do upływu 24 godzin od chwili przyjęcia przez
MONTAX Spółkę z o.o. zamówienia.
4.5 Koszty przesyłki ponosi Zamawiający. Zamawiający ma możliwość bezpłatnego osobistego odbioru towaru w siedzibie MONTAX Spółki z o.o., Aleja Milenijna nr 9, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
4.6 Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
4.7 Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy u Sprzedawcy (soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy).
4.8 Towar jest dostarczany tylko w dni robocze.

§ 5. Gwarancje i reklamacje - odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady

5.1 [ rękojmia za wady fizyczne rzeczy sprzedanej ] MONTAX Spółka z o.o. jako sprzedawca jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
5.2 Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
5.3 Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
5.4 Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
5.5 Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
5.6 Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
5.7 MONTAX Spółka z o.o. jako sprzedawca jest obowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
5.8 MONTAX Spółka z o.o. jako sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
5.9 Reklamacja zgłoszona z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia reklamacyjnego.
5.10 Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę,
o którą cena ma być obniżona, a MONTAX Spółka z o.o. jako sprzedawca nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się że żądanie to uznała za uzasadnione.
5.11 Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.
5.12 [ gwarancja przy sprzedaży ] Nabywca towaru jest uprawniony do zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji, o ile gwarancja została udzielona na dany produkt przez jego producenta, a MONTAX Spółka z o.o. jako sprzedający doręczyła nabywcy towaru dokument gwarancyjny wystawiony przez gwaranta (producenta, bądź dystrybutora towaru).
5.13 MONTAX Spółka z o.o. jako sprzedawca, nie będący producentem towarów, nie udziela gwarancji dla sprzedawanych towarów.
5.14 Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji przez nabywcę towaru następuje na warunkach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, a w zakresie tam nie uregulowanym – na podstawie przepisów Ustawy Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw 1964r. nr 16, poz. 93 z dalszymi zmianami): art. 577 do 581.
5.15 W przypadku stwierdzenia przez nabywcę towaru przy odbiorze towaru uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru (przesyłka jest uszkodzona lub niekompletna), nabywca towaru jest uprawniony do odmowy przyjęcia towaru. Nabywca towaru powinien dopełnić formalności wymaganych przepisami prawa w zakresie zbadania stanu przesyłki i ustalenia stanu doręczanej przesyłki oraz jest zobowiązany dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe, tekst jednolity Dziennik Ustaw 2000r. nr 50 poz. 601 oraz Kodeksu cywilnego).

§ 6. Warunki zwrotu zakupionego towaru - pouczenie o odstąpieniu od umowy przez konsumenta

6.1 Do zwrotu zakupionego, nieużywanego towaru jest uprawniony wyłącznie nabywca towaru będący jednocześnie konsumentem, który skorzysta
z prawa do odstąpienia od umowy.
6.2 Za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (definicja legalna zawarta w art. 221 Kodeksu cywilnego).
6.3 [ prawo odstąpienia od umowy ] Nabywca towaru będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 (czternastu) dni od doręczenia mu przesyłki z towarem (dnia wydania towaru konsumentowi), bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2004r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014r., poz. 827). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
6.4 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy konsument musi poinformować MONTAX Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Milenijna nr 9, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, telefon: 95 752 43 98, faks: 95 752 43 99, adres e-mail: info@montax.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy
w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą, faksem lub drogą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego do pobrania na stronie internetowej www.montax.pl (w zakładce „formularze”), jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres info@montax.pl Jeżeli konsument skorzysta z tej możliwości, MONTAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyśle konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
6.5 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6.6 W przypadku odstąpienia od umowy MONTAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MONTAX Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym MONTAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została poinformowana o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. MONTAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.7 Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz MONTAX Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, na adres: MONTAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Milenijna nr 9, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia,
w którym konsument poinformował MONTAX Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 (czternastu) dni.
6.8 MONTAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ponosi koszty zwrotu rzeczy.
6.9 Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6.10 Wskazane w punktach 3. do 9. powyżej zasady odstąpienia przez konsumenta od umowy są dodatkowo dostępne do pobrania na stronie internetowej (w zakładce „formularze”).

§ 7. Ochrona danych osobowych

7.1 Przed złożeniem zamówienia zamawiający będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
MONTAX Spółkę z o.o., wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży przez, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych
w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw 2002r., nr 101, poz. 926 z dalszymi zmianami).
7.2 Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia w stosunku do zamawiającego (nabywcy towaru) będącego osoba fizyczną.
7.3 MONTAX Spółka z o.o. nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim w celu jakiegokolwiek ich wykorzystania. Dane osobowe klientów są strzeżone przez MONTAX Spółkę z o.o. oraz wykorzystywane przez nią wyłącznie w celu umożliwienia klientom logowania do systemu zamówień sklepu internetowego MONTAX Spółki z o.o. oraz do kontaktu między MONTAX Spółką z o.o. a nabywcą towaru. Klient w każdym momencie dysponuje prawem do wglądu w podane przez siebie dane osobowe, z możliwością ich zmiany oraz uaktualnienia. W razie chęci wykorzystania powyższych uprawnień, prosimy o kontakt mailowy na adres: info@montax.pl.

§ 8. Postanowienia końcowe

8.1 Towary oferowane przez MONTAX Spółkę z o.o. jako sprzedawcę w sklepie internetowym są aktualne i zgodne z ich rzeczywistym wyglądem oraz specyfikacją techniczną (parametrami technicznymi).
8.2 MONTAX Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Ewentualna zmiana cen nie będzie dotyczyła zamówień już przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
8.3 MONTAX Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu. Zmiany Regulaminu będą wymagały każdorazowej akceptacji użytkownika wyrażonej przed skorzystaniem z usług. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
8.4 Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 3 dni od chwili ich publikacji na stronie internetowej www.montax.pl, o ile nie zastrzeżono inaczej.
8.5 Przy składaniu zamówienia nabywca towaru wyraża jednocześnie akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania go przez MONTAX Spółkę z o.o. z prawem do odstąpienia od umowy oraz z pouczeniem o odstąpieniu od umowy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
8.6 Niniejszy regulamin obowiązuje w wyżej określonym brzmieniu od 30 stycznia 2015r.